Cele działalności

Celem działalności Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” jest:

1. Wspieranie osób w obszarze życia małżeńskiego, rodzinnego i osobistego zgodnie z zasadami nauki Kościoła Katolickiego;
2. Pozytywne oddziaływanie na małżeństwo, rodzinę i poszczególnych jej członków, by rodzina samodzielnie funkcjonowała, a w szczególności:

  • propagowanie kultu religijnego Św. Gianny Beretta Molla,
  • podnoszenie i pogłębianie jakości życia małżeńskiego i rodzinnego,
  • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • udział w życiu publicznym w oparciu o katolicką naukę społeczną,
  • edukacja wspierająca rozwój duchowy i intelektualny,
  • wychowanie zgodnie z polską tradycją religijną i narodową,
  • propagowanie kultury chrześcijańskiej.

3. Wspieranie osób potrzebujących, a w szczególności:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalność charytatywna,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:

1. Organizację przedsięwzięć religijnych i społecznych propagujących przesłanie Św. Gianny Beretta Molla jako patronki rodzin;
2. Wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinie w szczególności zapewniających: pomoc pedagogiczno – psychologiczną, prawną, zawodową i duchową;
3. Prowadzenie przedsięwzięć wspierających rodzinę;
4. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
5. Prowadzenie świetlic środowiskowych, poradni, itp.;
6. Formację duchową realizowaną poprzez wykłady, poradnictwo duszpasterskie, rekolekcje, itp.;
7. Pozytywne oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, poprzez prowadzenie szkoleń i kursów organizację sympozjów i konferencji;
9. Współpracę z instytucjami publicznymi, z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami pokrewnymi w kraju i za granicą;
10. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, takich jak: konkursy, aukcje, loterie i inne oraz zbiórki publiczne, w formie darowizn pieniężnych;
11. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i innych źródeł publicznych;
12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Działalność Pożytku Publicznego obejmuje w szczególności:

1. Prowadzenie przedsięwzięć wspierających rodzinę,
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, poprzez prowadzenie szkoleń i kursów, organizację sympozjów i konferencji,
3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.