Ważne daty

1338 — Arcy­biskup Janisław (1314–1341) fun­duje murowany klasz­tor dominikański wraz z koś­ciołem p.w. św. Jana Chrz­ci­ciela. Świą­ty­nia była goty­cka, murowana z cegły, jed­non­a­wowa z wydłużonym skle­pi­onym prezbi­terium. Wyposaże­nie wnętrza: w prezbi­terium ołtarz NMP, obus­tron­nie usy­tuowane stalle, w nawie dwa boczne ołtarze i prospekt organowy. Zabu­dowa­nia klasz­torne przyle­gały do koś­cioła z wiry­darzem i kruż­gankiem mieś­ciły: refek­tarz, kuch­nię ofi­cynę, bib­liotekę i inne pomieszczenia. W kruż­gankach dostęp­nych dla wiernych zna­j­dował się obraz Matki Bożej zwany “GANKOWSKIM”.

1558 — Arcy­biskup Kotow­icz uposaża podu­padły klasz­tor, w którym zakon­nicy prowadzą szkołę dla dzieci mieszczan.

1799 — akta rejestrują tylko 8 zakon­ników w klasztorze.

1819 — dekret rzą­dowy wydany przez władze pruskie, doty­czy kasacji koś­cioła i klasz­toru dominikanów w Żninie z uza­sad­nie­niem “stanu grożącego niebez­pieczeńst­wem”. Dekret wywołał protesty i demon­stracje lud­ności katolick­iej, gdyż zabu­dowa­nia klasz­torne utrzy­mane były w dobrym stanie a wład­zom chodz­iło o uzyskanie dzi­ałki klasz­tornej dla gminy ewangelickiej.

1820 — zburze­nie koś­cioła św. Jana Chrz­ci­ciela, prze­niesie­nie cud­ownego obrazu Matki Bożej Różań­cowej do koś­cioła św. Flo­ri­ana. Tam też znalazł się usunięty z kruż­ganków klasz­tornych a dar­zony spec­jal­nym kul­tem obraz Matki Bożej zwany “GANKOWSKIM”.

1830 — na miejscu zbur­zonego goty­ck­iego koś­cioła dominikanów zbu­dowano koś­ciół ewan­gelicki z dotacji Fry­deryka III. Koś­ciół był niewielki, murowany jed­non­a­wowy z absydą od wschodu i wieżą ostrołukową. Obok stała dzwon­nica, ple­ba­nia i szkoła ewangelicka.

1909 — budowa obsz­erniejszego do dziś zachowanego koś­cioła w miejsce zbur­zonego małego koś­cioła, który nie odpowiadał już ros­ną­cym potrze­bom gminy ewan­gelick­iej. Nowy koś­ciół posi­ada: oktog­o­nalne prezbi­terium, nawę pros­tokątną z balkon­ami, sklepi­e­nie nad nawą drew­ni­ane kole­bkowe, wsparte na kon­strukcji słupowo-drewnianej, wieżę z dzwon­nicą. Koś­ciół ten służył gminie ewan­gelick­iej do 1945 r.

1945 — przekazanie koś­cioła parafii rzymsko-katolickiej p.w. św Flo­ri­ana w Żninie. Koś­ciół speł­niał funkcje świą­tyni pomoc­niczej — dla młodzieży szkolnej.

1966 — dekretem Ks. Ste­fana Kard. Wyszyńskiego — Arcy­biskupa Gnieźnieńsko — Warsza­wskiego, Pry­masa Pol­ski, ustanowiono ośrodek dusz­paster­ski p.w. NMP KRÓLOWEJ POLSKI. Rek­torem został Ks. Benedykt Domek. Obraz Matki Bożej zwany “GANKOWSKIM” prze­nie­siono z koś­cioła św. Flo­ri­ana i umieszc­zono w prezbi­terium dla pod­kreśle­nia tytułu kościoła.

6 sierp­nia 1973 — dekret Ks. Pry­masa tworzący parafię p.w. NMP KRÓLOWEJ POLSKI. Pier­wszy pro­boszcz Ks. Benedykt Domek.

10 sty­cz­nia 2010 — Kon­sekracja koś­cioła, której dokonał ks. Abp Hen­ryk Muszyński– Met­ro­polita Gnieźnieński, Pry­mas Polski

Kole­jni proboszczowie:

* Ks. Władysław Dopier­ała (1975–1979)
* Ks. Jan Tadych (1979 — 1982)
* Ks. Jan Janik (1982 — 2001)
* Ks. Stanisław Talaczyński (2001 –