Kto może przekazać 1% podatku dochodowego za 2014 r.:
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Jak przekazać 1% dla Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w Żninie:

1. W odpowiedniej rubryce w swoim dokumencie PIT (w rocznym zeznaniu podatkowym za 2014 r.) wpisz nr KRS Stowarzyszenia 0000348516 oraz kwotę odpowiadającą 1% wyliczonego podatku:
PIT-36 = pozycja P,
PIT-36L = pozycja O,
PIT-37 = pozycja I,
PIT-28 = pozycja M,
PIT-38 = pozycja H.
2. Złóż zeznanie podatkowe w swoim Urzędzie Skarbowym (powiat żniński – Urząd Skarbowy w Żninie). Jeżeli nie wpłacałeś zaliczek na podatek dochodowy lub kwota podatku jest wyższa niż suma zaliczek zapłać podatek.

Informacje dodatkowe:

Przekazanie 1% należnego podatku dochodowego nic nie kosztuje !!!

Osoba przekazująca 1% podatku dochodowego (podatnik) na Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” w Żninie (lub inną organizację pożytku publicznego) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Każdy podatnik, który osiągnął przychód (zarabiał) w Polsce w 2014 r., zgodnie z prawem podatkowym, jest zobowiązany odprowadzić na rzecz budżetu Państwa podatek dochodowy, poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego druku PIT. Przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” w Żninie podatnik wskazuje jedynie Urzędowi Skarbowemu na jaki cel pragnie przeznaczyć 1% podatku dochodowego za 2014 r. Jeżeli podatnik nie wskaże organizacji pożytku publicznego (OPP) do przekazania 1 % podatku, to ten 1% wraz z 99% tego podatku trafi do budżetu Państwa.

Uprawnionymi do otrzymywania 1% podatku dochodowego za 2014 r. są organizacje, które spełniły szereg wymogów, uzyskały status organizacji pożytku publicznego (OPP) i znajdują się w wykazie publikowanym na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (oto link: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/?serwis=2). Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” w Żninie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP) dnia 31.10.2014 r. i znajduje się w pozycji 7342 (s. 322) aktualnego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 z dnia 14.01.2015 r.

Przekazując 1% swojego podatku dochodowego za 2014 r. na rzecz Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w Żninie wspierasz inicjatywy realizujące cele statutowe Stowarzyszenia (wymienione w zakładce „Cele działalności”), a w szczególności:
Prowadzenie przedsięwzięć wspierających rodzinę,
Prowadzenie działalności edukacyjnej, poprzez prowadzenie szkoleń i kursów, organizację sympozjów i konferencji,
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w Żninie masz pewność, że środki te zostaną właściwie rozdysponowane na ww. cele, nad czym czuwają Władze Stowarzyszenia i Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP oraz wszelkie warunki, jakie muszą spełnić organizacje, aby uzyskać ten status, a ponadto cele na jakie można przeznaczyć środki z 1% wynikają z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 tekst jednolity).

Informacje szczegółowe:

Jeżeli błędnie zostanie wpisany numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas Urząd Skarbowy zwróci się do podatnika z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podano odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Informacje te przekazuje OPP Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 97 – PIT-36L, poz. 134 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego, czyli do 31 stycznia – w tym roku termin rozliczeń dla tzw. ryczałtowców mija 2 lutego 2015, ponieważ 31 stycznia to sobota ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników. Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, podatnik może zapłacić podatek później (z odsetkami): są na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeżeli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i Urząd Skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) Urząd Skarbowy pobierze różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Przekazanie 1% TO NIE DAROWIZNA! O różnicach pomiędzy 1% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/425036.

Przekazywaniem pieniędzy z 1% zajmują się Urzędy Skarbowe, a warunkiem przekazania jest złożenie przez podatnika deklaracji w terminie i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu.

Źródła: ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 tekst jednolity), http://poradnik.ngo.pl , http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci