Intencje Mszalne

Zobacz

Ogłoszenia duszpasterskie

Zobacz

Liturgia na dziś


Biuro Parafialne

Godziny otwarcia

Poniedziałek8.30 - 9.30
Środa8.30 - 9.30; 18.00 - 19.00
Piątek10.00 - 11.00
                       

* W dni świąt koś­ciel­nych — biuro nieczynne. W okresie kolędowym biuro czynne tylko w godzinach porannych.


o nas

Krótki rys historyczny

1338 — Arcy­biskup Janisław (1314–1341) fun­duje murowany klasz­tor dominikański wraz z koś­ciołem p.w. św. Jana Chrz­ci­ciela. Świą­ty­nia była goty­cka, murowana z cegły, jed­non­a­wowa z wydłużonym skle­pi­onym prezbi­terium. Wyposaże­nie wnętrza: w prezbi­terium ołtarz NMP, obus­tron­nie usy­tuowane stalle, w nawie dwa boczne ołtarze i prospekt organowy. Zabu­dowa­nia klasz­torne przyle­gały do koś­cioła z wiry­darzem i kruż­gankiem mieś­ciły: refek­tarz, kuch­nię ofi­cynę, bib­liotekę i inne pomieszczenia. W kruż­gankach dostęp­nych dla wiernych zna­j­dował się obraz Matki Bożej zwany “GANKOWSKIM”. 1558 — Arcy­biskup Kotow­icz uposaża podu­padły klasz­tor, w którym zakon­nicy prowadzą szkołę dla dzieci mieszczan. 1799 — akta rejestrują tylko 8 zakon­ników w klasztorze. 1819 — dekret rzą­dowy wydany przez władze pruskie, doty­czy kasacji koś­cioła i klasz­toru dominikanów w Żninie z uza­sad­nie­niem “stanu grożącego niebez­pieczeńst­wem”. Dekret wywołał protesty i demon­stracje lud­ności katolick­iej, gdyż zabu­dowa­nia klasz­torne utrzy­mane były w dobrym stanie a wład­zom chodz­iło o uzyskanie dzi­ałki klasz­tornej dla gminy ewangelickiej. ...

Więcej

Sakramenty i Sakramentalia

"Kiedy Kościół chrzci, Chrystus chrzci, kiedy Kościół rozgrzesza, Chrystus rozgrzesza, kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, Chrystus ją sprawuje. Wszystkie sakramenty są działaniem Chrystusa, działaniem Boga w Chrystusie. Naprawdę trudno mówić o milczeniu Boga. Można tylko mówić o woli zagłuszania głosu Boga." św. Jan Paweł II


Polecane strony

Mapa


ul. Lewandowskiego 15

88-400 Żnin

+48 600 447 705

(8.00 - 20.00)

znin10@archidiecezja.pl

66 8181 0000 0006 9791 2000 0001

Bank Spółdzielczy Pałuki-Żnin